Tips voor een gedragen diversiteitsplan

10 tips voor een sterk en gedragen diversiteitsplan

Evolueren naar een inclusief bedrijf? Dan heb je een sterk diversiteitsplan nodig dat wordt gedragen door medewerkers in alle lagen van je organisatie. We geven enkele tips.

Uit een plan zonder draagvlak volgt zelden actie. Zorg dat directie en management mee is. Alleen zo worden de nodige tijd en middelen vrijgemaakt. Ook moeten directie en leidinggevenden het goede voorbeeld geven.

Betrek de vakbonden, zij weten goed wat er leeft op de werkvloer.

Zorg dat ook je medewerkers betrokken zijn, zodat het beleid doorsijpelt tot op de werkvloer en er gaat leven. Dat doe je bijvoorbeeld door een werkgroep in het leven te roepen met medewerkers met verschillende functies en uit alle afdelingen.

Van ‘as is’ naar ‘to be’. Breng in kaart waar je staat en waar je naartoe wilt. Wat zijn de noden en uitdagingen in je bedrijf? Welke doelstellingen wil je op korte en lange termijn bereiken?

Gebruik meetbare doelstellingen (KPI’s). Kwantitatieve doelstellingen, zoals streefcijfers en quota. Maar ook kwalitatieve doelstellingen die je uit werknemersbevragingen kan halen. Zo geef je iedereen een stem.

Neem de infrastructuur onder de loep. Welke redelijke aanpassingen kan je doen om iemand met een beperking te verwelkomen? Is er plaats voor een genderneutraal toilet? Voor een stille ruimte?

Implementeer zowel structurele maatregelen als sensibiliserende initiatieven. Ze versterken elkaars werking.

Brusselse bedrijven kunnen een beroep doen op de gratis begeleiding van Actiris om de verschillende actiepunten van hun diversiteitsplan vast te leggen en uit te werken.

Communiceer je diversiteitsplan in een heldere taal en naar heel de organisatie. Onduidelijke communicatie werkt een gevoel van willekeur in de hand en wekt weerstand op.

Meet en evalueer regelmatig zodat er kan worden bijgestuurd.