Omgaan met conflicten

Omgaan met conflicten op een diverse werkvloer

Op een diverse werkvloer krijgen interpersoonlijke conflicten soms een interculturele lading. Maak elke teamleider, leidinggevende en hr-medewerker zich daarvan bewust en leer ze hoe je situaties de-escaleert.

Interpersoonlijk versus intercultureel conflict

Waar mensen samen zijn, ontstaan er conflicten. Dat is op een diverse werkvloer niet anders. Toch schuilt daar het gevaar dat problemen worden toegeschreven aan interculturele verschillen. Want wanneer de emoties hoog oplopen, zal iemand meer luisteren naar het ‘eigen gelijk’ dan naar de argumenten van de tegenpartij.

Zo zal een conflict tussen medewerkers uit eenzelfde leeftijdsgroep, van eenzelfde geslacht of met eenzelfde afkomst een andere dimensie krijgen dan wanneer hetzelfde conflict zich voordoet tussen bijvoorbeeld jong en oud, tussen man en vrouw of tussen iemand zonder en iemand mét een migratieachtergrond. Het conflict krijgt dan een interculturele lading terwijl de aard eerder interpersoonlijk is: een meningsverschil, botsende karakters, verantwoordelijkheden worden niet opgenomen … 

Conflict? Zo de-escaleer je de situatie

Conflicten de-escaleren is een onmisbare competentie voor een leidinggevende. Enkele tips: 

  • Herleg de focus op de objectieve feiten, weg van interculturele verschillen. 
  • Bevorder als teamleider empathie onder je teamleden. Dat doe je door open en respectvolle communicatie en dialoog aan te moedigen en een veilige ruimte te creëren waar mensen zonder te oordelen naar elkaar luisteren. Als empathische leider geef je het voorbeeld. 
  • Zorg ervoor dat conflicten meteen uitgepraat worden en niet blijven sluimeren. Conflicten op de werkvloer zorgen voor stress, ontevredenheid en zijn vaak een oorzaak van verzuim.
  • Een bemiddelaar haalt de lont uit een conflict. Dat kan de teamleider zijn, de vertrouwenspersoon of iemand van de personeelsdienst die met een positieve ingesteldheid meezoekt naar een oplossing. 

De vertrouwenspersoon: meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

Telt je bedrijf 50 of meer werknemers? Dan ben je verplicht om één of meerdere vertrouwenspersonen aan te duiden. Maar ook in kleinere bedrijven is het een goed idee om iemand op de werkvloer te hebben die luistert, adviseert en bemiddelt bij problemen, conflicten of grensoverschrijdend gedrag zoals pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag.

Zorg ook voor diversiteit onder de vertrouwenspersonen. Een vrouw die met ongewenst seksueel gedrag te maken krijgt, zal dat sneller melden bij een andere vrouw. De drempel voor een anderstalige wordt kleiner als die bij iemand kan aankloppen die misschien zelf ooit met gelijkaardige problemen werd geconfronteerd.