Een inclusief werkklimaat

Inclusief werkklimaat voor een betere werkervaring én betere resultaten

De belangrijkste voorwaarde voor een sterk en productief team? Een psychologisch veilige omgeving. Reden te meer om in te zetten op een inclusief werkklimaat, waar iedereen zichzelf kan en durft te zijn. 

Diverse teams werken beter

Wanneer medewerkers zich gerespecteerd voelen in hun verschil, dan functioneren ze beter. Geef ze dus het gevoel dat ze hun authentieke zelf kunnen zijn, bijvoorbeeld door de leidinggevende het goede voorbeeld te laten geven.

Vaak is het gezegde ‘onbekend is onbemind’ waar. Dat is menselijk. Net door teams divers samen te stellen, krijgen vooroordelen minder kans:

  • Komt een diverse nieuwkomer aan in een homogeen team, dan voelt die zich automatisch minder veilig in de groep. 5 + 1 is dan vaak 5 en niet 6. Een enkeling die anders is, wordt sneller buitengesloten. En één stem die verschillend klinkt, wordt meestal niet gehoord.
  • Door om te gaan met mensen van verschillende achtergronden, opvattingen, overtuigingen en uit verschillende levensfasen worden werknemers zich beter bewust van elkaars wereldbeeld. Er ontstaat begrip, waardoor ongepast gedrag minder kans maakt.
  • ‘Welk toilet gebruikt mijn non-binaire collega?’ ‘Mag je water drinken tijdens de ramadan?’ ‘Waarom was mijn collega zo lang met ziekteverlof?’ Missen we informatie, dan vult ons brein die zelf aan. Die informatie is soms gestoeld op vooroordelen. Met een teamsfeer waar open dialoog heerst, worden vragen gesteld en beantwoord. Zo vermijd je dat verhalen een eigen leven gaan leiden.

Respect, de basis van elke goede relatie

Soms komen het begrip en respect niet vanzelf. Zo bevorder je het werkklimaat in je teams: 

  • Voorzie coaching en begeleiding van diverse teams op de werkvloer.
  • Een opleiding geeft teamleden de nodige handvaten om beter samen te werken; zoals Nederlands op de werkvloer, samenwerken op de werkvloer, omgaan met diversiteit, verbindend communiceren, conflictbeheersing, humor op de werkplek …
  • Tijdens workshops waarbij er gedebatteerd en uitgewisseld wordt, leren mensen elkaars gezichtspunten of cultuur kennen. Zo ontstaat er meer begrip voor elkaars verschillen.
  • Versterk de groepscohesie via teambuildingsactiviteiten waar teamleden elkaar als mens leren kennen.
  • Doe aan sensibilisering rond diversiteit, zoals campagnes rond seksisme of micro-agressie. Zo weet het team dat inclusie verankerd is in de bedrijfscultuur.

Inclusie op de werkvloer laten leven

Om van een inclusief beleid een succes te maken, moet de werkvloer mee zijn. Zorg daarom dat medewerkers ook echt invloed kunnen uitoefenen op inclusie in de organisatie, via bijvoorbeeld dialoogbijeenkomsten, werkgroepen of ambassadeurs. Voorzie voor deelnemende medewerkers wel voldoende middelen en tijd in hun planning.